عضلات دست در زیبراش

410
در این آموزش به آناتومی دست مرد و عضولات شانه بازو ساعد آن پرداخته و مانند نمونه اصلی آن را مدل سازی کرده در نرم افزار زیبراش.....فروشگاه گرافیکی www.۳D-Shop.ir
pixel