توصیه های بهداشتی در ایام کرونا

27
ارائه توصیه های بهداشتی در ایام کرونا در خانه، حضور در مدرسه و بازگشت از مدرسه توسط مسئول واحد بهداشت دبیرستان شهید مدنی همدان جناب آقای عظیمی با توجه به دستورالعمل های بهداشتی اداره متبوع و مرکز بهداشت
pixel