دولت باز - Open Government

274

دولت باز چیست و چه فایده هایی برای دولت و مردم دارد؟ کاری از موسسه Open Government Partnership: دسترسی آزاد به اطلاعات در زمینه های مختلف در کشورهای گوناگون موجب کارآمدی در اداره کشورها شده است.