تدریس دین و زندگی کنکور توسط دکتر سرکشیک زاده

734

دکتر سرکشیک زاده مدرس برتر کنکور و مولف برجسته کتب کمک آموزشی ، 4 سال است که مدرس و کارشناس اصلی دین و زندگی کنکور شبکه آموزش می باشد

۵ سال پیش
# دین
#