نصب متریال اولیه نسوز

356

نصب متریال اولیه مواد نسوز جهت عایق کردن لوله های اکسترانت شرتکات