یک دقیقه با کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(تورم)

128

بحران، نتیجه جنگ اقتصادی است که توسط مخالفان سیاسی ایجاد شده است.