۱۰ اصطلاح کاربردی آلمانی در مورد شغل ها Berufe auf deutsch

76
https://www.youtube.com/watch?v=O7C4PrPWTxg https://www.youtube.com/watch?v=O7C4PrPWTxg با صدای بلند تکرار کنید و مطمئن باشید که خیلی مؤثر در امر یادگیری هست.
pixel