راز موفقیت استیو جابز چیست؟ ویژگی مشترک تمام انسانهای بزرگ چیست؟

1,794

راز موفقیت استیو جابز چیست؟ ویژگی مشترک تمام انسانهای بزرگ چیست؟ .... دکتر مازیار میر در این فیلم کوتاه به مهمترین وجه مشترک انسانهای بزرگ اشاره میکند. قبلا از دید فیلم بگویید خودتان چه حدس میزنید؟... تلاش، کوشش، ممارست، تمرین، تکرار، آموزش؟؟ ... هه پاسخها درست است. اما درست ترین جواب را در فیلم ببینید.