هر کاربر یک پهنای باند متفاوت (رایگان استفاده کنید)

153
اینترنت سبز 7 دنبال‌ کننده

کاربر جدید اضافه کنید و ترافیک مصرفی آن را با کاهش پهنای باند یا مسدود شدن اینترنت در صورت استفاده بیش از حد از ترافیک اینترنت مدیریت کنید. (ویندوز 8،7و 10 ) -----------هدف ما کسب رضایت شما---------------- http://www.internetsabz.com/blockAntiFilter.html

pixel