5 دقیقه فیزیک با گلزاری - کار و کار کل

56
مرور نکات مبحث کار و محاسبۀ کار کل از مباحث فیزیک دهم توسط محمد گلزاری در 5 دقیقه - www.poopakedu.ir
pixel