مدلسازی جزایر حرارتی قسمت دوم (دکتر مصطفی کلهر)

6
پدیده جزایر حرارتی به دلیل تغییر کاربری زمین و وجود مواد انسان ساز (آسفالت و بتن و ...) در شهرها ایجاد می گردد. مدل جزایر حرارتی به مدلسازی میزان افزایش یا کاهش دمای شهرها به واسه وجود یا عدم وجود فضای سبز می پردازد. در مدلسازی جزایر حرارتی شهر مورد نظر به پیسکلهایی تقسیم شده و کاربری اراضی هر پیکسل مشخص گردیده و با توجه به همسایگی آن پیکسل و سایر اطلاعات موجود میزان افزایش یا کاهش دما محاسبه می گردد. پکیج های آموزشی مهندسی و محیط زیست، مدلسازی چرخه حیات، مدلسازی ارزشگذاری خدمات اکوسیستم، مدلسازی پخش مواد رادیواکتیو، مدلسازی ریسک تشعشعات هسته ای، مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی رشد محصول، مدلسازی عدم قطعیت، مدلسازی آلودگی آب، مدلسازی آلودگی خاک، مدلسازی پسماند، مدلسازی لندفیل، مدلسازی عدم قطعیت، مدلسازی ریسک، مدلسازی مونته کارلو، مدلهای تحت لینوکس، مدلهای هواشناسی، مدلهای انفجار و آتش سوزی، مدلهای تنوع زیستی، مدلسازی انرژی های تجدید پذیر و غیره آموزش invest، آموزش hysplit، آموزش aermod، آموزش simapro، آموزش crystal ball، آموزش resrad، آموزش aquacrop، آموزش advisor، آموزش matlab، آموزش cormix، آموزش adms، آموزش wrf، آموزش warm، آموزش unmix، آموزش pmf، آموزش speciate، آموزش cmb، آموزش tnm، آموزش sound plan، آموزش verdi، آموزش help، آموزش tanks، آموزش ive، آموزش moves، آموزش phast، آموزش flaresim، آموزش airq، آموزش benmap، آموزش hem، آموزش calpuff، آموزش cmaq، آموزش iaqx، آموزش احتمال و آمار و .... دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان 09126826597 88939381 http://www.aermod.ir
dr kalhor 102 دنبال کننده
pixel