وضعیت تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت نفت و گاز

178