سطح A1.2 ، کتاب منشن Menschen ، درس چهل و هشتم

110

درس چهل و هشتم - سطح A1.2 آموزش زبان آلمانی با فرشته ثمری