خوشامدگویی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران

558
خوشامدگویی محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، در سی و هفتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با عنوان اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در عرصه عمل، سه شنبه 11 خرداد 1395، تهران، سالن همایش رازی
pixel