گزارشی از سیستم کنترل تردد افق در اجلاس کشورهای اسلامی

259

سیستم کنترل تردد در محل اجلاس کشور های اسلامی توسط شرکت افق فرا ویژن در اوایل سال 1395 با نرم افزار و پرسنل افق اجرا گردید که شامل بخش های سیستم کنترل ورود ، سیستم دریافت هدایا و همچنین صرف نهار بود.