فتوكليپ مراسم افتتاحيه مدرسه زنده ياد حاج ميرزا حسين فاضل -نجف آباد اصفهان

126
فتو كليپ مراسم افتتاحيه مدرسه زنده ياد حاج ميرزا حسين فاضل كه توسط فرزندش دكتر فاضل در شهر نجف آباد اصفهان احداث شده است
pixel