انیمیشن پرنده برنده اسکار 2017

230

این انیمیشن تغییر در نگاه و جهان ببینی درست را بع زبان خاص و در قالب انیمیشن به ما می آموزد