شاخص توسعه انرژی

122

این برنامه اشاره به جایگاه و رتبه زیر 20 ایران در مسائل مختلف علمی، اقتصادی، سبک زندگی و ... دارد که در فضای گرافیکی به صورت موشن گرافیک دو بعدی به ارائه اطلاعات و آمار می پردازد. شاخص انرژی در این موشن گرافی وضعیت ایران در شاخص توسعه انرژی با استفاده از ملاک های بین المللی ارزیابی می شود