پنجمین نمایشگاه و همایش صنعت دیرگداز - پاییز 1398

23
شبکه معدن ایران از روز نخست فعالیت، هدف خود را ایجاد، مدیریت و بهینه سازی ارتباطات مابین شخصیت­ های حقوقی و حقیقی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی ایران نموده و در این راستا از کلیه ابزارهای مرسوم و نوین، به طور متوازن و منطبق بر نیاز جامعه مخاطب خود، بهره برده است؛ از جمله نمایشگاه تخصصی صنعت دیرگداز - ایران رفکس (REFEX)
pixel