بازدید دکتر سورنا ستاری از شرکت های دانش بنیان و مراکز نوآوری خوزستان

392

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)