روان‌درماني: تسهيل‌گر اختيار؟

228
دکتر نیما قربانی 24 دنبال‌ کننده

دکتر نيما قرباني استاد دانشگاه تهران در اين قسمت: * تمايز تلاش کورکورانه و تلاش آگاهانه * پيامدهاي معکوس تقلا براي تغيير * ضرورت توازن مشاهده و صَرف نيرو براي تغيير

pixel