تشییع دوشهید گمنام در وزارت ارتباطات - 26 شهریور 97

161
مراسم تشییع و خاكسپاری دو شهید گمنام در وزارت ارتباطات
pixel