پیوستن رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت حیدریه به پویش ماسک من محافظ تو

25
محمد حسن زاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت حیدریه به پویش ماسک من محافظ تو پیوست / روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
pixel