Micro Learning یا ریز آموزش

17
ریز آموزش روشی نوین و کار آمد در ارائه محتوای آموزشی متناسب با سبک زندگی امروزیست. باتوجه به مشغله های شهروندان امروزی محتوای اتم های آموزشی بسیار کوتاه این روش می توانند در فرصت های پراکنده روز مره مفید و کارا باشند...
pixel