رویداد طراحی برنامه وفادارسازی مشتریان

646

اولین رویداد گروه دِکوک با تحلیل باشگاه مشتریان و برنامه های وفادارسازی مشتری برگزار شد