جراحی تنگی مجرا - دکتر هوشنگ قوامی

14,464
14,464 بازدید
اشتراک گذاری
این بچه که در ۵ سالگی عمل قلب باز میشودوچند روزی برای او سوند مجرا گذاشته میشود و به دنبال ان در سالهای بعد دچار تنگی مجرا شده و سه سال به ترتیب در سالهای ۸۷و۹۲و۹۵تحت عمل جراحی تنگی مجرا قرار میگیرد ولی بار سومپزشک قادربه باز کردن تنگی نبوده است. ولی اینجانب با توجه به سابقه و تجربه در این زمینه با عمل جراحی تنگی را باز کرده و برای جلوگیری از عود مجدد در مجرا استنت گذاشتم
pixel