تبدیل سلول های چربی به سلول های بنیادی

728

استفاده از سلول های چربی شخص برای تولید سلول های بنیادی و درمان بیماری های عصبی و خونی مانند آلزایمر