پیام عزیزی - یارسول الله (ص) نظری فرما | کنسرت خیریه به نفع کودکان بی سرپرست

827

این کنسرت در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ در سنندج کردستان برای جمع آوری کمک های نقدی جهت حمایت از کودکان بی سرپرست برگزار شد

پیام عزیزی
پیام عزیزی 244 دنبال کننده