تیزر مستند جستجوگر

129

شریعتی نه بدان سان که گفتند... بررسی ناگفته هایی درباره زندگی دکتر علی شریعتی از زبان همراهان و مدافعان و منتقدان...