مرا در آغوش کش (به زبان اسپرانتو)

890

آهنگ مرا در آغوش کش (به اسپرانتو: Premu forte min) به زبان بین المللی اسپرانتو. به همراه متن ترانه.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده