معرفت شناسی علم اقتصاد و مبانی آن - بخش چهارم

485
این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به معرفت شناسی علم اقتصاد، اندیشه ها و نظریات شناخت هایک می پردازد.
pixel