معرفی مجموعه کتاب «یادداشت های علم»

500

این مجموعه شامل یادداشت های اسدالله علم وزیر دربار محمدرضا شاه پهلوی است که در برنامه کتابنامه شبکه چهار سیما معرفی شده است. شما می توانید با پیامک عدد 41 به سامانه 02122147367 این کتاب را خریداری نمایید.

کتابنامه
کتابنامه 73 دنبال کننده