ترکیب ماشین بردار پشتیبان SVM و الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه ترین ویژگی ها

574

کد متلب ارائه شده، برای ترکیب روش ماشین بردار پشتیبان SVM و الگوریتم ژنتیک است. با استفاده از الگوریتم ژنتیک سعی در پیدا کردن بهینه ترین ویژگی ها را داریم به گونه که دقت دسته بندی ماشین بردار پشتیبان بالاتر برود. لینک خرید: https://goo.gl/Kj46fy . آدرس وبسایت فروشگاه پروژه های هوش مصنوعی و داده کاوی : www.masoudabasian.ir