بخشی از دوره «مدیریت ارتباطات» - فرضیات در ارتباطات

101
یکی از عواملی که منجر به عدم موفقیت در برقراری ارتباط موثر می شود، پیش فرض های دو سوی یک ارتباط است. در فیلم کوتاه حاضر، ضمن بررسی اجمالی آثار و پیامدهای پیش فرض در تعاملات و ارتباطات، برای کاهش آثار مخرب آنها چند پیشنهاد مطرح خواهد شد.. دسترسی به اسلایدها از طریق: https://www.slideshare.net/MazdakAbaee/ss-142515729 #Communication_Management #Project_Communication_Management #Project_Management #Mazdak_Abaee mazdakabaee@outlook.com
pixel