ششمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت

53

صبح روز ، چهارشنبه 29 آبان ماه 1398 ششمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت در سالن همایش های رازی آغاز به کار کرد .