دال مجوف یوبوت با یوبوت فرابوت

797

سقف مشاهده شده دال مجوف با بلوک یوبوت فرابوت میباشد که رعایت نکات فنی در این بلوک شده است

فرابوت
فرابوت 1 دنبال کننده