ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

چطور با هزینه کم نیروی حفاظتی داشته باشیم ؟

135
چطور با هزینه کم نیروی حفاظتی داشته باشیم ؟ چطور نیروهای حراست خود را به نیروهای حفاظت و مراقبت تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا تبدیل کنیم ؟ چطور بطور کامل حراست و حفاظت فیزیکی خودمان را بصورت کامل برون سپاری کنیم ؟
pixel