ایجاد امکان کمک به هموطنان آسیب دیده از سیل از طریق فروشگاه مجازی شهروند

164

امکان کمک به هموطنان آسیب دیده از سیل از طریق فروشگاه مجازی شهروند فراهم شده است. نحوه انجام کار بطور کامل در این ویدئو توضیح داده شده است.