بانک مرکزی و دستگاهها هماهنگ شوند

919
ارزی که برای تولید گرفته می شود، تا آخر باید نظارت شود؛ بانک مرکزی و دستگاهها هماهنگ شوند
pixel