چگونه جامعه شناس فونکسیونالیست کارآفرین شود؟ (قسمت ششم)

197
کارکردگرایی (فونکسیونالیسم) بدون توجه به ساز و کار به وجود آورنده «کارکرد»، موجب می شود که جامعه شناس تنها ناظری بر وقوع کارکردها و بی کارکردی های در زندگی جمعی و موقعیت های مختلف اجتماعی باشد. برای کارآفرینی و نقش پذیری جامعه شناس به ارائه راهکاری پرداخته ام که نه تنها جامعه شناس فونکسیونالیست که صاحبنظران سایر مکاتب نیز می توانند از آن بهره گیرند
pixel