وفای عجیب یک سگ به صاحبش

836

پس از آنکه " ویکتور رینا وازکوئز" در اثر برخورد با قطار جانش را از دست داد سگ او نه تنها صحنه حادثه را ترک نکرد، بلکه تا رسیدن ماموران قطار و پلیس در کنار جسد صاحبش دراز کشید.