مدرسه مجازی شفافیت | مشروح مذاکرات شورا

14

در این قسمت از برنامه «مدرسه مجازی شفافیت»، به موضوع «مشروح مذاکرات شوراها» پرداخته ایم.