ده نمونه از مرگ های واقعی ناشی از بازی های کامپیوتری

280
اعتدال از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است. همچنین زندگی روزانه هر شخصی، باید به نسبت تفریحات جانبی آن از الویت بیشتری برخوردار باشد.
سواد رسانه 80 دنبال کننده
pixel