اجرای ویولنسل نوازنده برگزیده جشنواره موسیقی جوان، نیلوفر میرزانبی خانی

20,866

نیلوفر میرزا نبی خانی در جشنواره موسیقی جوان امسال، به همراه پریا مولایی به طور مشترک، نوازنده برگزیده در گروه سنی الف شناخته شد. اجرای او از چلو کنسرنتینوی شماره ۱ در فا ماژور اثر ژان باپتیست برِوال را در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده