آشنایی با جهاددانشگاهی خواجه نصیر

627
این نهاد از سال 1359 با مأموریت برقراری ارتباط میان دانشگاه، جامعه و صنعت در زمینه های علمی، پژوهشی و فرهنگی تأسیس شده و با فعالیت های شبانه روزی خود به همگان اثبات نمود که در سایه خودباوری و تعهد به همه چیز می توان دست یافت. در همین راستا جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی، با هدف شناسایی نیازهای صنعت کشور در زمینه طراحی و تولید پروژه های کاربردی شروع به کار نموده ...
pixel