جای خالی شما را غریبه ها پر می کنند .....

179
دخترا ها نیاز به توجه و احترام دارن لطفا بهشون احترام بزارید تا به طرف راه بدی کشیده نشن . من که اینجوری نیستم و خداراشکر میکنم که مامان و بابام همیشه مواظبم هستن .
pixel