مصاحبه با دکتر صبحی؛ معرفی گرایش الکترونیک

822

مصاحبه با دکتر جعفر صبحی، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پیرامون انتخاب گرایش رشته مهندسی برق - بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز