فریت شیشه - ذوب شیشه و کوئنچ در آب

3,750

شرکت آترا حرارت سازان بزرگ ترین طراح و سازنده کوره و آون های صنعتی و آزمایشگاهی و همچنین خطوط عملیات حرارتی میباشد که در زمینه طراحی , مشاوره و ساخت در این صنعت به کشور خدمت میکند. www.atra.ir - info@atra.ir - 02156231144