دورگ گیری مرکبات در پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

627
هرساله با آغاز فصل گل دهی مرکبات پروژه های مربوط به اصلاح و تولید ارقام جدید از طریق تلاقی والدین مختلف با یکدیگر و با هدف بدست آوردن ارقام و یا پایه های جدید آغاز می شود. دکتر مالک قاسمی عضو هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری در گفتگویی اظهار داشتند: دورگ گیری یکی از روش های اصلاحی درختان میوه است که جهت بهبود و تولید ارقام و پایه های جدید مورد استفاده قرار می گیرد و در مرکبات کاربرد فراوانی دارد.
pixel