داغترین‌ها: #اربعین

کار با ابزار Pen برای ترسیم خط و منحنی در نرم افزار Adobe Illustrator

81
سکانس 12- کار با ابزار Pen کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی مطالب بیان شده کار با ابزار Pen برای ترسیم خط و منحنی انجام تنظیمات ابزار پنجره Simplify در زیرمنوی Path از منوی Object برای هموارسازی خط و منحنی ترسیم خط(Line)، پاره خط (Segment)، زاویه(Angle)، گوشه(Corner)، منحنی(Curve)، شکل بسته، شکل باز
pixel